?

Log in

No account? Create an account
Даравальна - valacuha [entries|archive|friends|userinfo]
valacuha

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Даравальна [Mar. 7th, 2011|08:34 am]
valacuha
Уявіце сабе: сядзім у нашага сябручка Сармата з Бурбалкай, п'ем гарбатку, нікога не чапаем. апошнія гадзіны перад пастом ласуемся "сталічнымі", мяснымі салацікамі, вінцом і г.д. і тут - бах! званок ёй та тэл: маўляў, табе сёння завочна перадавалі "чорную метку" - абяцалі струшчыць і распалавініць, пабіць маланкамі. і хто-хто пагражае - наш а. Фёдар Поўны, праваслаўны святар, які мае бардзо цесныя зносіны з нашым Вусатым Беззаконнікам. трында, адным словам... вось дык надаравалі
linkReply