?

Log in

No account? Create an account
uwaga! - valacuha [entries|archive|friends|userinfo]
valacuha

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

uwaga! [May. 12th, 2011|02:02 pm]
valacuha
Сябры! буду рады ПРАДАЦЬ вам свой новы дыск "Амплітудныя песні". 10 песень, 28 хвілін, 13 тысяч рублёў. чакаю замоваў!)
linkReply