?

Log in

No account? Create an account
Шаноўныя, ці едзе хто-небудзь у гэтыя выходныя (або ў пятніцу… - valacuha [entries|archive|friends|userinfo]
valacuha

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 19th, 2011|08:17 am]
valacuha
Шаноўныя, ці едзе хто-небудзь у гэтыя выходныя (або ў пятніцу вечарам) у бок Польшчы? буду рады сесці на хвост!
linkReply